> Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 września 2023 r.

Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 września 2023 r.


w sprawie włączenia kart ewidencyjnych zabytków dla stanowisk archeologicznych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 tj. z dnia 2023.01.05) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 tj. z dnia 2022.04.19) zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza kart ewidencyjnych następujących stanowisk archeologicznych:

L.p.

Miejscowość

Obszar AZP

Nr stanowiska

Nr działki

na obszarze

w miejscowości

1

Balnica

120-78

20

12

89/5

2

Nowy Łupków

120-77

3

3

98, 99

3

Nowy Łupków

120-77

4

4

 5/4, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 6, 7, 8, 10, 11, 12/6, 19/3, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/17, 30, 33/37, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/3,47/4, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/3, 53/8, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 54, 55/1, 55/3, 55/4,  56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 59/4, 59/5, 59/6, 60, 61, 62, 65/4, 66/2, 70/1, 73/2, 82, 123

Osławica

120-77

4

4

58

4

Osławica

119-77

10

1

51/5

5

Rzepedź

117-77

7

3

46/1

6

Szczawne

117-77

8

6

18/16

7

Wisłok Wielki

117-76

6

5

319

8

Wisłok Wielki

118-76

1

6

565

9

Wisłok Wielki

117-76

7

7

545

10

Wysoczany

116-78

30

6

98

11

Wola Michowa

120-78

21

9

83

§2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Karty ewidencyjne stanowią załącznik do Zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-09-11
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-12 12:59:07
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 139