> Zarządzenie nr 120/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 września 2023 roku

Zarządzenie nr 120/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 września 2023 roku


w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Komańczy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (Dz. U z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

W celu realizacji zadań określonych w kodeksie wyborczym upoważniam Panią Renatę Kusy – Inspektora ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy w Komańczy oraz Panią Martę Petryk – Kierownika USC w Komańczy, do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa wyznaczonym na dzień 15 października 2023 roku.

§2

Zobowiązuję w/w Pracowników do sporządzania aktów pełnomocnictwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-09-04
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-09-08 12:00:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 60