> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 września 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 września 2023 r.


o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie oraz nadbudowie kina Mozaika, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 165/47, 165/26 - obręb Rzepedź..

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-09-07
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-08 11:28:59
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 200