> Uchwała Nr LX/479/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LX/479/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.


w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1336)


Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Negatywnie opiniuje projekt zarządzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.

§ 2.

Szczegółowe uzasadnienie negatywnej opinii zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 zawarte zostało w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Data wytworzenia: 2023-07-27
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-17 15:57:36
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 102