> Uchwała Nr LX/478/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LX/478/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), oraz §8 Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zmianami)

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Komańcza darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza nieruchomości oznaczonych jako:
  1. Obręb Czystogarb:
   1. działka ewidencyjna nr 9/10 o pow. 0,3496 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
   2. działka ewidencyjna nr 16 o pow. 0,5223 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
   3. działka ewidencyjna nr 30/1 o pow. 1,0144 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), KW Nr KS1S/00052992/9;
   4. działka ewidencyjna nr 68/101 o pow. 0,3471 ha, sklasyfikowana według ewidencji gruntów i budynków jako droga (Ps), KS1S/00063885/6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Traci moc Uchwała XLIV/360/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-07-27
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-17 15:54:32
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 212