> Uchwała Nr LX/477/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LX/477/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.


w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.)


Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:


§ 1.  

  1. Wyraża się wolę przejęcia do zasobu gminnego w trybie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, obejmującej działkę o pow. 0,5022 ha, numer ewidencyjny 419/16, obręb geodezyjny Radoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: KS1S/00060735/9, na której urządzona jest droga.
  2. Wyraża się wolę przejęcia do zasobu gminnego w trybie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, obejmującej działkę o pow. 0,2137 ha, numer ewidencyjny 127/8, obręb geodezyjny Duszatyn, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: KS1S/00060709/8, na której urządzona jest droga.
  3. Przedmiotowe nieruchomości zostaną wykorzystane do realizacji zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności – drogi dojazdowe do nieruchomości mieszkalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza i Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-07-27
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-17 15:49:53
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 79