> Uchwała Nr LX/475/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LX/475/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §12 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2017 r. poz. 2751 ze zm.)


Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:


§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gminnej o nr ewid.: 263/2 o  powierzchni  0,0267  ha,  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Kulaszne,  dla  której  Sąd Rejonowy  w  Sanoku  prowadzi  księgę  wieczystą  Nr  KS1S/00072934/1, za niezabudowane nieruchomości o nr ewid.: 93/19 oraz 93/23 o łącznej powierzchni 0,0381 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Kulaszne, stanowiące własność osoby fizycznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Data wytworzenia: 2023-07-27
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-17 15:42:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 68