> Uchwała Nr LX/474/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LX/474/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2023 r.


w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)
    
Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego, stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Data wytworzenia: 2023-07-27
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-17 15:12:39
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 187