> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 sierpnia 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 sierpnia 2023r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 49§2, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap II”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 48/1, 55/3, 97, 51/5, 51/4, 51/3, 51/1, 50, 56, 57/8, 57/7, 57/4, 58, 81/1, 81/10, 81/9, 81/8, 81/7, 81/12, 81/5, 81/11, 81/2, 61, 62/2 obręb – 0007 Jawornik.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-08-07
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-11 07:13:20
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 117