> Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania


Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1079) Gmina Komańcza Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23

Okres realizacji projektu: 2024-2025

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Komańcza poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Komańcza, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Od partnerów w ramach projektu oczekuje się realizacji zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą w trakcie przygotowywania i realizacji projektu oraz w okresie i trwałości projektu;

- informowania opinii publicznej o realizacji projektu;

- współpracy z Gminą w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy pojazdu;

- współpracy z dostawcą pojazdu;

- uczestnictwa w odbiorze pojazdu i prawidłowej jego eksploatacji.

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:

1) Informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2022;

2) Zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:

  • wozy ratowniczo-gaśnicze,
  • motopompy,
  • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.

3) Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:

1) Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) Kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,

3) Wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2022r.,

4) Statut.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gmina Komańcza 166, 38-543 Komańcza, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. Oferty można składać korzystają
z załączonego formularza oferty.

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczono w załączonym do ogłoszenia Regulaminie otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania.

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Komańcza www.komancza.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:

Anna Wiszniewski-Tchoryk
awiszniewski@komancza.pl
13 467 7035 wew. 45


Data wytworzenia: 2023-07-12
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-07-13 14:56:52
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 114