> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia z dnia 4 sierpnia 2023 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 19 lipca 2023r.  na wniosek Zakładu Karnego w Łupkowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowa budynku mieszkalno – szkoleniowego przy Zakładzie Karnym w Łupkowie” przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 31/76  położonej w miejscowości Nowy Łupków, gmina Komańcza

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 201, tel.(0-13 4677018 w. 36), stanowisko 
ds. Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Gospodarki Gruntami. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy  Komańcza,  38-543 Komańcza 166, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450) lub,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 poz. 1114) lub, 
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 poz. 1114). 

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres:  urzad@komancza.pl
 


Data wytworzenia: 2023-08-04
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-08 12:19:17
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 126