> Wójt Gminy Komańcza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż wyciągu narciarskiego

Wójt Gminy Komańcza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż wyciągu narciarskiego


 1. Przedmiotem przetargu jest wyciąg narciarski:
  1. Dane techniczne wyciągu:
   Marka    POLSPORT
   Rok produkcji    1984
   Długość użytkowania    do sezonu 2008/2009
   Numer identyfikacyjny     64
   Długość    420 m
   Napęd    Silnik elektryczny 11 kW
   Ilość stacji    Stacja przewojowa górna i dolna
   Lina    Stalowa 12 mm
   Ilość podpór    6
 2. Cena wywoławcza: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 0/100).
 3. Wadium wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 0/100).
 4. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, pokój nr 9 (sekretariat) – wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 18.08.2023 r. do godz. 1400, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: „OFERTA NA ZAKUP WYCIĄGU NARCIARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 18.08.2023 r. DO GODZ. 1400”.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023 r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza.
 6. Oferta powinna zawierać:
  1. Podstawowe informacje o oferencie:
   1. osoby fizyczne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu),
   2. pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, dane osób reprezentujących podmiot lub pełnomocnictwo do podpisywania ofert udzielone przez osoby upoważnione),
  2. oferowaną cenę,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 0/100) najpóźniej do dnia 18.08.2023 r. na konto Urzędu Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek.
 8. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Na przelewie zaznaczyć: wadium na zakup wyciągu narciarskiego.
 9. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem wyciągu ponosi kupujący.
 10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone  w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 12. W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 13. Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę wyciągu zostanie podpisana umowa w terminie 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
 14. Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura VAT.
 15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 16. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli będzie niekompletna bądź nieczytelna.
 17. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 18. Wójtowi Gminy Komańcza przysługuje prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 19. Wyciąg można obejrzeć w miejscowości Komańcza po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 20. Informację na temat przetargu można uzyskać telefonicznie tel. 134677035 wew. 34 u Pani Moniki Guśtak. 

Data wytworzenia: 2023-08-02
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-03 10:16:33
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 149