> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lipca 2023 r.


Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z ze. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20 22 r., poz. 1029, ze . zm.) Wójt Gminy Komańcza

Podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 17 lipca 2023 r. znak: Gn.6220.11.2019 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Odkrywkowa eksploatacja piaskowców krośnieńskich z udokumentowanego złoża „Wysoczany I” na działkach o nr ewid.: 56/2, 56/13, 56/20, 138/4, 138/5 w miejscowości Wysoczany”.
Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komańcza w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do środy, od 8:00 do 15:30 w czwartki, od 8:00 do 13.30 w piątki.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wytworzenia: 2023-07-17
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-07-27 15:47:48
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 194