> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 lipca 2023 r.


Zgodnie z art. 49§2, art. 49a oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap II”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 48/1, 55/3, 97, 51/5, 51/4, 51/3, 51/1, 50, 56, 57/8, 57/7, 57/4, 58, 81/1, 81/10, 81/9, 81/8, 81/7, 81/12, 81/5, 81/11, 81/2, 61, 62/2 –  obręb ew. Jawornik.


STRONY POSTĘPOWANIA

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się, przed wydaniem decyzji, z całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie w Urzędzie Gminy Komańcza pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

 


Data wytworzenia: 2023-07-20
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-07-26 09:49:30
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 161