> Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2023 r.

Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2023 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bez przetargu 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 19 ust. 1 i 2  Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bez przetargu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 


Data wytworzenia: 2023-05-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-05-23 13:50:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 95