> Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 marca 2023 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 


Data wytworzenia: 2023-03-22
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-24 09:35:13
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 40