> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2023 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap I”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 178/2, 179/2, 214/2 – obręb Rzepedź.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-05-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-05-19 13:27:46
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 179