> Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza


Zapytanie ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto pn.: „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza" zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 


Data wytworzenia: 2023-05-15
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2023-05-17 10:54:32
Rodzaj zamówienia: Informacja
Termin składania ofert: 2023-05-24 10:00:00
Termin otwarcia: 2023-05-24 11:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 241