> Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 kwietnia 2023 r. - Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 kwietnia 2023 r. - Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

 • ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

 • ) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza
 • ) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
 • ) Adres zamawiającego
 • ) Ulica: Komańcza 166
 • ) Miejscowość: Komańcza
 • ) Kod pocztowy: 38-543
 • ) Województwo: podkarpackie
 • ) Kraj: Polska
 • ) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
 • ) Numer telefonu: /13/46-77-035
 • ) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl
 • ) Adres strony internetowej zamawiającego: komancza.pl

Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

 • ) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargowym.
 • ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: nie
 • ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb"

 • ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: nie
 • ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 • ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Komańcza, na której dostępna jest dokumentacja prowadzonego postępowania.

 • ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: nie
 • ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: nie
 • ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:

 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
 3. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
  • ) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
  • ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: nie
  • ) Oferta - katalog elektroniczny: nie dotyczy
  • ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
  • ) RODO (obowiązek informacyjny):
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komańcza;
 • administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@komancza.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: nie
 • ) Numer referencyjny: 271.5.2023
 • ) Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
 • ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: nie
 • ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: nie
 • Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wykonanie w miejscowości Wisłok Wielki, Czystogarb sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej z rur PE: DN 110 mm o długości 4404 mb;
 • DN 90 mm-26 mb
 • DN 75 mm - 2519 mb
 • DN 50 mm 165 mb
 • DN 32 mm - 56 mb

wraz z węzłami zasuw i 17 hydrantami, podwiertami horyzontalnymi z rur PE pod drogami i ciekami wodnymi o łącznej długości 676 mb.

 • budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych z rur PE:
 • DN 50 mm -88 mb
 • DN 40 mm-9 mb
 • DN 32 mm-464 mb

wraz z podwiertami horyzontalnymi pod drogami z rur PE o średnicy 63mm i o długości 9 mb,

 • utwardzenie kostką brukową, wykonanie ogrodzenia oraz uzbrojenie studni głębinowej CZ-1, obejmujące dostawę i montaż pompy głębinowej, sterowania w miejscowości Czystogarb.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:

 1. Dokumentacja projektowa,
 2. Przedmiar robót,
 3. Specyfikacja Techniczna

- stanowiące integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • ) Główny kod CPV:

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

 • ) Zamówienie obejmuje opcje: nie
 • ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do dnia 31 października 2023 r.
 • ) Zamawiający przewiduje wznowienia: nie
  • ) Kryteria oceny ofert:
   • ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
   • ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

 • ) Nazwa kryterium: Cena
 • ) Waga: 60

Kryterium 2

 • ) Rodzaj kryterium: inne
 • ) Nazwa kryterium: okres gwarancji
 • ) Waga: 40,00
 • ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

 • ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: nie
 • ) Warunki udziału w postępowaniu: nie
 • ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: tak
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 • ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy
 • ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: nie
 • ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie
 • ) Zamawiający wymaga wadium: nie
 • ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie
 • ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 • ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: nie
 • ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: tak
 • ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do swz.
 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w § 77 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych.

SEKCJA VIII -PROCEDURA

 • ) Termin składania ofert: 04.2023 r. godz. 9:00
 • ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Komańczy. 38- 543 Komańcza 166, pok.nr 9 sekretariat.
 • ) Termin otwarcia ofert: 04.2023r. o godz. 9:30

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Komańczy.

 • ) Termin związania ofertą: do 25.05.2023 r.

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

 • ) Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu inwestycji ma na celu ocenę i sprawdzenie możliwości prowadzenia robót oraz oceny stanu istniejącego.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

 • ) Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
 • ) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt.
 • Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte w druku załącznika nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

Data wytworzenia: 2023-04-11
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-04-11 23:09:01
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 52