> Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 maja 2023 r.

Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 maja 2023 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Komańcza, na potrzeby drogowe

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2  w związku z art. 23 ust. 1  pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023  poz. 344) oraz  § 3, § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1, ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje

§ 1

Nabyć nieodpłatnie, od osoby fizycznej, prawo własności nieruchomości położonej w Rzepedzi, oznaczonej jako działka nr 142/1 o pow. 0,0062 ha, na poszerzenie istniejącej drogi gminnej.

§ 2

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich. Przyjęta nieruchomość stanowić będzie gminny zasób nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Data wytworzenia: 2023-05-04
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-05-05 12:55:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 239