> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2023 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 243, 226/2, 278/2, 278/3, 278/4 położonych w Smolniku.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-04-27
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-05-04 07:27:21
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 79