> Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 kwietnia 2023 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza” wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok.

§ 2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umów nr: Wp. 271.8.2022 – część I z dnia 13 października 2022 roku oraz aneksu do umowy nr 1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, Wp. 271.8.2022 – część II z dnia 13 października 2022 roku oraz aneksu do umowy nr 1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, Wp. 271.8.2022 – część III z dnia 13 października 2022 roku oraz aneksu do umowy nr 1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku.

§ 3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§ 4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-04-17
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-04-20 09:02:22
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 229