> Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 kwietnia 2023


w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Komańcza  

Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40) 
zarządzam co następuje:   

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2019 roku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 90/2019 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2019 roku (wraz z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie– „ Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta Gminy należy:”
W § 7 dodaje się pkt 10 w brzmieniu –„ Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy:

 1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:
  1. opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),
  2. nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
  3. analiza i przygotowywanie koncepcji funkcjonowania Urzędu,
  4. nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych Urzędu,
  5. nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez pracowników spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
  6. nadzór i koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach podległych,
  7. prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, koordynowanie doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
  8. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie poprzez nadzór nad przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, okresowej oceny pracowników, wnioskowanie w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników,
 2. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał wprowadzanych pod obrady Rady Gminy i Zarządzeń Wójta;
 3. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym;
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez gminne jednostki organizacyjne;
 5. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w ramach udzielonych upoważnień;
 6. Podejmowanie działań organizacyjno – technicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym: w zakresie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu informacji i dokumentów oraz terminowego załatwiania spraw i właściwej obsługi interesantów, nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych oraz przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy, inicjowanie oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych;
 7. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
 8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu w tym w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  2. prowadzenie spraw związanych z organizacją robót publicznych, prac interwencyjnych, staży absolwenckich i praktyk zawodowych,
 9. Prowadzenie spraw kadrowych urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym w szczególności:
  1. organizacja naborów na wolne stanowiska pracy,
  2. prowadzenie okresowych ocen pracowników,
  3. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
  4. rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi w tym kierowców i opiekunek,
  5. koordynacja szkoleń pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 10. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 11. Stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów;
 12. Wydawanie wymaganych poświadczeń urzędowych;
 13. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, w sytuacji wskazanej w art. 951 kodeksu cywilnego;
 14. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy;
 15. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego;
 16. Gromadzenie zbiorów przepisów prawnych i przekazywanie pracownikom Urzędu zmian przepisów obowiązującego prawa;
 17. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;
 18. Koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;
 19. Udział w sesjach Rady Gminy;
 20. Zajmowanie się sprawami praktyk zawodowych odbywających się w Urzędzie;
 21. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień bądź poleceń Wójta Gminy;
 22. Ponadto wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres wykonywanej pracy i powierzonych przez Wójta.”

§ 2

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Komańcza otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komańczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-04-03
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-04-03 14:42:35
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 131