> Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 kwietnia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Komańcza oraz powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Konkursu w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Komańcza

    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) , art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 530) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy Komańcza. 
 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 1. Powołuję Komisję Konkursową celem przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko - Sekretarza Gminy Komańcza w składzie:
  • Rzepka Katarzyna - Przewodniczący Komisji
  • Nieckarz Krzysztof – Członek Komisji
  • Guśtak Monika – Członek Komisji
  • Szulc Joanna – Członek Komisji
  • Rachwał Tomasz – Członek Komisji. 
 2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Komańcza. 

§ 3

Ustalam Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Komańcza, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Komańcza i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-04-03
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-04-03 14:46:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 109