> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 29 marca 2023 roku o godz.10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
  10. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2023-03-23
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-24 09:31:12
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 95