> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2023r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję własną Nr P/5/2021 znak Zp.6733.6.2021 z dnia 12 lipca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 503/4, 503/5, 503/9, 503/10 i 503/7 – obręb Komańcza.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-03-21
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-21 09:11:27
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 137