> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza


Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.),

Wójt Gminy Komańcza

zawiadamia strony postepowania

o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. znak: Gn.6220.12.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy o łącznej pojemności 5 m³ na działce nr ewid. 165/48 w Rzepedzi.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komańcza w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do środy, od 8:00 do 15:30 w czwartki, od 8:00 do 13.30 w piątki.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wytworzenia: 2023-03-15
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-17 13:50:40
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 176