> Uchwała nr LIII/439/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.

Uchwała nr LIII/439/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.


w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 67 ust. 1 i art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r., poz. 2282)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Statut Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Data wytworzenia: 2023-02-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-07 12:46:34
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 326