> Uchwała nr LIII/438/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.

Uchwała nr LIII/438/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.


w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 8 lit. f, art. 65 i art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) 

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się utworzyć wraz z gminami: Bircza, Bukowsko, Ustrzyki Dolne, Lesko, Zagórz, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska, Baligród, Cisna, Czarna, Lutowiska oraz Powiatem Sanockim, Powiatem Leskim i Powiatem Bieszczadzkim, Bieszczadzki Związek Powiatów i  Gmin Pogranicza.

§ 2. 

Zadania Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza oraz jego szczegółową organizację i zasady funkcjonowania określi statut w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą, uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-02-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-07 12:43:26
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 226