> Uchwała nr LIII/436/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.

Uchwała nr LIII/436/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.


w sprawie ustanowienia oraz zasad nadawania, wręczania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Komańcza
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 4 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 76), po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustanawia się Odznakę Honorową Gminy Komańcza, zwaną dalej „Odznaką Honorową”, w celu nagrodzenia i upamiętnienia osób i instytucji zasłużonych dla Gminy Komańcza.
 2. Odznaką Honorową Gminy Komańcza jest medal okrągły o średnicy 36 mm z metalu srebrzonego i oksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej z krawędzią obwiedzioną wieńcem z liści wawrzynu widnieje figura herbu Gminy Komańcza, bez tarczy, przedstawiająca wizerunek gryfa. Na stronie odwrotnej umieszczony jest czterowierszowy, wypukły majuskułowy napis „ZA ZASŁUGI DLA GMINY KOMAŃCZA”, pod którym nanosi się imię i nazwisko lub nazwę wyróżnionego, a pod tym numer kolejny odznaki i datę roczną jej nadania. 
 3. Odznakę Honorową nosi się na wstążce z rypsu szerokości 36 mm z żółtym paskiem pośrodku wstążki o szerokości 18 mm oraz dwoma paskami błękitnymi od brzegu wstążki o szerokości 9 mm każdy.  
 4. Wzór Odznaki Honorowej określa załącznik nr 1.

§ 2

 1. Oznakę Honorową nadaje się osobom fizycznym i prawnym, stowarzyszeniom, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się do kulturalnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy Komańcza. 
 2. Nadanie Odznaki Honorowej następuje w drodze uchwały Rady Gminy na wniosek Komisji Odznaki Honorowej Gminy Komańcza, zwanej dalej Komisją Odznaki Honorowej.  
 3. Komisji Odznaki Honorowej przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Komańcza. 
 4. W skład Komisji Odznaki Honorowej, powoływanej przez Radę Gminy na czas trwania jej kadencji, poza Przewodniczącym Rady wchodzi trzech członków wybranych przez Radę Gminy oraz trzech członków wskazanych przez Wójta Gminy.
 5. Wniosek Komisji Odznaki Honorowej o nadanie Odznaki Honorowej skierowany do Rady Gminy zawiera dane osobowe kandydata oraz uzasadnienie ze wskazaniem dokonań na rzecz Gminy w działalności kulturalnej, gospodarczej, społecznej lub działalności zawodowej wykraczającej poza obowiązki służbowe. 
 6. Do Komisji Odznaki Honorowej mogą być kierowane wystąpienia organów Gminy, osób prawnych oraz osób fizycznych, zawierające propozycje nadania Odznaki Honorowej wraz z uzasadnieniem zawierającym wymienienie i charakterystykę zasług zgłaszanej osoby fizycznej lub prawnej. W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne, konieczne jest jego poparcie przez co najmniej 20 mieszkańców Gminy. 
 7. Komisja Odznaki Honorowej może wystąpić do Rady Gminy z uzasadnionym wnioskiem o uchylenie uchwały o nadaniu Odznaki Honorowej. 
 8. Komisja Odznaki Honorowej, na wniosek jej przewodniczącego lub przynajmniej trzech członków, może przyjąć regulamin uzupełniający zasady jej procedowania zawarte w niniejszej uchwale.

§ 3

 1. Wręczenie Odznaki Honorowej odbywa się nie częściej jak dwa razy w ciągu roku, na uroczystej sesji Rady Gminy lub podczas innych uroczystości gminnych. 
 2. Wręczenia Odznaki Honorowej dokonuje Przewodniczący Rady jako Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej wraz z Wójtem Gminy. 
 3. Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej rozpoczyna wykonanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się w obecności symboli państwowych oraz Gminy. 
 4. Od uczestników uroczystości nadania Odznaki Honorowej, w tym także od osoby lub osób wyróżnionych, wymagany jest ubiór o charakterze wizytowym lub służbowym. 
 5. Wraz z Odznaką Honorową wręczany jest Dyplom nadania Odznaki Honorowej, zwany dalej Dyplomem, przedstawiający wizerunek medalu Odznaki Honorowej, motyw zdobniczy jodłowo-bukowy z wizerunkami gryfa w tle, a także imię i nazwisko osoby wyróżnionej lub nazwę wyróżnionej instytucji, uzasadnienie nadania Odznaki Honorowej poprzez użycie zwrotu „W uznaniu zasług dla Gminy”, pełną nawę Odznaki Honorowej, odcisk pieczęci Gminy z herbem gminy, datę wręczenia Odznaki Honorowej oraz podpisy Przewodniczącego Rady Gminy jako Przewodniczącego Komisji Odznaki Honorowej oraz Wójta Gminy. 
 6. W przypadku utraty Odznaki Honorowej lub Dyplomu, na wniosek i koszt wyróżnionego może być wydany duplikat Odznaki Honorowej oraz wtórnik Dyplomu.
 7. Wzór Dyplomu określa załącznik nr 2.

§ 4

Odznakę Honorową nosi się na lewej piersi, po polskich orderach i odznaczeniach państwowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 


Data wytworzenia: 2023-02-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-07 12:36:41
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 560