> Uchwała nr LII/433/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LII/433/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz §3 i §4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz.U. Woj. Podkar z 2017 poz. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr: 226/2 o pow. 0,0787 ha, i 228/4 o pow. 0,0321 ha, dla których Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KS1S/00029381/3, położone w Smolniku, Gmina Komańcza.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-01-27
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-20 13:32:28
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 132