> Uchwała nr LII/432/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LII/432/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.


w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 96 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007 ze zm.),  

Rada Gminy Komańcza  uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023,  użyte w treści § 2 i § 3 wyrazy: „150 %”  zastępuje się wyrazami: „200 %”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Data wytworzenia: 2023-01-27
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-02-20 13:29:07
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 173