> Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 luty 2023 roku

Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 luty 2023 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.)

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-02-22
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-07 09:46:39
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 173