> KONSULTACJE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 2030+

KONSULTACJE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 2030+


W dniu 6 marca 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+” obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego Konsultacje potrwają do dnia 28.03.2023 r.

Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszego obszaru?
W jakim zakresie powinna być prowadzona współpraca samorządów?
Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe? Jak powinniśmy rozwijać transport?
To tylko niektóre z aspektów poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r.
  2. Projekt dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+” dostępny jest na stronach internetowych samorządów.
  3. Uwagi i wnioski można zgłaszać poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład Obszaru:
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na sanok@gmail.com
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:

Gmina Miasta Sanoka

Rynek 1

38-500 Sanok

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”,

  • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych stacjonarnych oraz online
  1. W ramach konsultacji odbędą się spotkania stacjonarne:

09.03.2023 r. (czwartek) , o godz. 12:00 – Urząd Miasta Sanoka, Sala Herbowa nr 64

09.03.2023 r. (czwartek), o godz. 16:00 – Urząd Miasta i Gminy Lesko, Sala Narad nr 7

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie online:

06.03.2023 r. (poniedziałek) od godziny 16:00 do godziny 17:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRmYjdkNjEtNmIxMy00NDM3LTk2ODgtZjM2ZWVjN2I0NDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

oraz będzie prowadzony dyżur konsultanta online w dniach:

13.03 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ0MzIyNjMtZWY3ZC00NDMzLWIxOWItZGQ0OTIzMjFmNGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

16.03.2023 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 18:30 

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE1MWNjNWYtZTRjYy00NmM3LTg2YjctNDRlOGI3MGU0NWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

  1. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28.03.2023 r. nie będą rozpatrywane.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI – POBIERZ

FORMULARZ ZMIAN DO PROJEKTU – POBIERZ

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sanoka dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych – POBIERZ


Data wytworzenia: 2023-03-01
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-02 13:29:35
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 158