> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2023 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 w związku z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24 lutego 2023r. na wniosek Gminy Komańcza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Nr P/5/2021 znak Zp.6733.6.2021 z dnia 12.07.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pn.: „Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 503/4, 503/5, 503/9, 503/10 i 503/7 – obręb Komańcza.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami. Strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-02-27
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-28 23:08:34
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 229