> Uchwała nr LII/431/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LII/431/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.


w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości  Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracowniach samorządowych o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). 

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się wolę przejęcia do zasobu gminnego w trybie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, obejmującej działkę o pow. 0,0246 ha, numer ewidencyjny 411/2, obręb geodezyjny Turzańsk, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku,  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: KS1S/00028077/2, na której urządzona jest droga.
  2. Przedmiotowa nieruchomość zostanie wykorzystana do realizacji zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności – droga  dojazdowa do nieruchomości mieszkalnych i do pól.

§ 2.  

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Komańcza  i  Komisji Inwentary-zacyjnej Rady Gminy Komańcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-01-27
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-20 13:26:52
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 144