> Uchwała nr LII/430/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LII/430/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2023 r.


w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 40), art. 39a  ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

  1. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

§ 2.

Stawki ustalone w § 1 mają zastosowanie od dnia 17 stycznia 2023 roku.

§ 3.

Traci moc uchwała nr L/409/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 


Data wytworzenia: 2023-01-27
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-20 13:24:25
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 208