> Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 lutego 2023 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminie Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530 z późń. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1960) w związku z art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 poz.1510).
zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2018 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza otrzymuje brzmienia jak Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2018 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza otrzymuje brzmienia jak Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2023-02-08
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-02-10 09:12:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 293