> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lutego 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lutego 2023 r.


o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 97 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 06 lutego 2023 r. z urzędu zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik, przewidzianej do realizacji na działkach nr 221, 230, 203/2, 233/1, 233/2, 203/1, 203/5 położonych w Smolniku, zawieszone postanowieniem Znak Zp.6733.4.2022 z dnia 06.06.2022r.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2023-02-06
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-10 08:12:58
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 137