> Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 lutego 2023 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Gminy Zagórz prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ew. Mokre na potrzeby drogowe

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2  w związku z art. 23 ust. 1  pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021  poz. 1899 ze zm.) oraz  § 3, § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje

§ 1

Nabyć nieodpłatnie w formie darowizny prawo własności nieruchomości położonej w obrębie ew. Mokre oznaczonej jako działka nr 484/3 o pow. 0,0900 ha, w celu utrzymania  istniejącej drogi.

§ 2

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich. Przyjęta działka stanowić będzie gminny zasób nieruchomości

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Data wytworzenia: 2023-02-08
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-10 08:00:56
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 222