> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2023 r.


Na podstawie art. 49 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Komańcza

zawiadamia strony postepowania

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r., znak: Gn.6220.05.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R na działkach ewidencyjnych nr: 243, 226/2, 278/2, 278/3, 278/4, w miejscowości Smolnik”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komancza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wytworzenia: 2023-01-30
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-07 08:57:13
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 196