> Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 05 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 05 stycznia 2023 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi na działkach nr 165/45, 165/18, 165/19, 164/2, 164/1 w miejscowości Rzepedź – stan surowy zamknięty”.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi na działkach nr 165/45, 165/18, 165/19, 164/2, 164/1 w miejscowości Rzepedź – stan surowy zamknięty” wykonanych przez „UNI – REM” Usługi Budowlane Zbigniew Szarota Kobylany 196, 38-462 Kobylany.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr 33/2022 z dnia 09 lutego 2021 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-01-05
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-03 11:50:47
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 234