> Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 stycznia 2023 r.


w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2023 r.

Na podstawie § 10 ust. 3, § 11 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 16 poz. 151 z późn. zm.) oraz wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji zadań pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2023 roku.

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Plan kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2023 roku” stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny w składzie nie mniejszym niż dwie osoby upoważnione przez Wójta.

§3

Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół sporządzi protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-01-12
Sporządzone przez: Jacek Kowalski (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-03 11:40:02
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 134