> Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 stycznia 2023 r.


w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 tj. z dnia 2022.03.09) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 tj. z dnia 2022.04.19) zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza:

a) kartę ewidencyjną obiektu nieruchomego – Cerkwisko, cmentarz cywilny, cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w miejscowości Nowy Łupków na działkach nr ewid. 54, 55/3.

§2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Karta ewidencyjna stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-01-09
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-03 11:30:02
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 137