> Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 roku

Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 roku


w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Komańcza „Instrukcję prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w posiadaniu Urzędu Gminy Komańcza” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzania.

§2.

Traci moc Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-01-02
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-03 11:10:41
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 177