> Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia  roboty budowlane,   

Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź”

w zakresie:

 1. Przygotowanie terenu pod budowę:
  1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,032km
 2. Zdjęcie warstwy humusu lub darniny:
  1. usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15cm – 150,00m2
  2. wywiezienie humusu na odległość docelowo - 4km – 22,50m3
 3. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:
  1. roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi docelowo – 4km  - 47,39m3
 4. Wykonywanie nasypów
  1. formowanie nasypów spycharkami bez specjalnego zagęszczania nasypu ziemi dostarczonej środkami transportu kołowego – pospółka – 4,00m3
  2. zagęszczenie nasypów walcami wraz z profilowaniem warstw – 4,00m3
 5. Kolumbarium
  1. beton wyrównawczy pod ściankę wlotową – betonowanie betonem klasy C12/15 przy użyciu pompy na samochodzie – 0,84m3
  2. przygotowanie zbrojenia wraz z montażem na budowie prętów o średnicy 6mm – 0,030t
  3. przygotowanie zbrojenia wraz z montażem na budowie prętów o średnicy 8mm – 0,040t
  4. przygotowanie zbrojenia wraz z montażem na budowie prętów o średnicy 12mm – 0,072t
  5. przygotowanie zbrojenia wraz z montażem na budowie prętów o średnicy 16mm – 0,050t
  6. deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4m – 7,84m2
  7. betonowanie betonem klasy C30/37, W8, F150 przy użyciu pompy na samochodzie, ława fundamentowa pod kolumbarium i płyta żelbetowa – 3,06m3
  8. ściana z bloczków betonowych fundamentowych, 38x24x12 na zaprawie cementowej – 2,35m3
  9. podłoża z obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek – obsypka wnętrza ścianek fundamentowych – 3,89m3
  10. pielęgnacja betonu poprzez polewanie wodą
  11. demontaż deskowań płyt ze sklejki bakelizowanej – 7,84m2
  12. izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – wykonywane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – 19,85 m2
  13. izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – wykonywane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego – druga warstwa – 19,85 m2
  14. komplet prefabrykatu kolumbarium (cztery prefabrykaty wraz z okleiną kolumbarium z płyty granitowej – kolor do ustalenia z Zamawiającym, zestawione na jednej płycie żelbetowej) – 2kpl.
 6. Obrzeża betonowe
  1. ławy pod obrzeże, betonowa zwykła – 2,4m3
  2. obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 80m
 7. Podbudowa
  1. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm – 124m2
  2. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu – 108,5m2
 8. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
  1. chodnik z kostki brukowej betonowej, grubości 8cm, podsypka cementowo – piaskowa z wypełnienie spoin piaskiem, kostka szara – 108,50 m2
 9. Inwentaryzacja powykonawcza
  1. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 0,032km

Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno – budowlanym, projektem technicznym, decyzją o pozwoleniu na budowę (załącznik nr 2) oraz przedmiarem robót, (załącznik nr 3) do zapytanie ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, gat. I, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz. 215)

Istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca musi zapewnić prowadzenie wszystkich robót przez osobę posiadająca uprawnienia do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektoniczno – budowlanej zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 477/22 z dnia 29 listopada 2022 roku znak AB.6740.5.30.2022.
 • Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie przedmiotu zamówienia – tj. budowy kolumbarium.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej
 • Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przez złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zweryfikował dane z przedmiaru robót ze stanem rzeczywistym
 • Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zawierająca wartość wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałem.
 • Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko dokona transportu materiałów potrzebnych do wykonania robót budowlanych oraz zapewni media potrzebne do realizacji umowy (prąd, woda).
 • Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy.
 • Usuwanie na bieżąco wszystkich usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót
 • Prowadzenie dziennika budowy, w tym zgłaszanie Zamawiającemu wykonanych robót ulegających zakryciu
 • Podczas realizacji zadania teren cmentarza będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym
 • Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, powstałe podczas prowadzenia prac budowlanych w tym za prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy.
 • Zagospodarowanie przez Wykonawcę na własny koszt odpadów powstałych w toku wykonywania robót budowlanych
 • Okazanie na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku braku właściwą aprobatę techniczną w stosunku do wbudowanych materiałów
 • Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości i jakości użytych materiałów Wykonawca poniesie koszty, związane z badaniem na żądanie Zamawiającego jakości materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ilości użytych materiałów, o ile wyniki tych badań stwierdzą słuszność stawianych przez Zamawiającego zarzutów.
 • Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą tj. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, inwentaryzacje powykonawczą
 • Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego.
 • Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą lub szkodami ponosi Wykonawca.
 • W przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji.
 • Wady i usterki jak stwierdzone podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia zostaną spisane w protokole usterek podpisanym przez Zamawiającego
 • Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych przez obie strony.
 • Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat) osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-16:00 (czwartek), 7:00-14:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) , oraz Kosztorys Ofertowy wykonany na podstawie Przedmiaru (Załącznik nr 3), Uprawnienia Budowlane i Izba Członkowska Kierownika Budowy odpowiedzialnego za wykonanie robót budowlanych

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 20 stycznia 2023 roku godz. 12:00

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Dokumentacja Projektowa – załącznik nr 2 do zapytania
 • Przedmiar Robót – załącznik nr 3 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania

Data wytworzenia: 2023-01-13
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2023-01-13 12:00:29
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 200