> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 grudnia 2022 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 grudnia 2022 roku


Na podstawie art. 10 §1, oraz art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Komańcza zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr DG 117308R, na działkach ewidencyjnych nr: 243, 226, 278/2, 278/3, 278/4, w miejscowości Smolnik”, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza w godzinach pracy Urzędu, tj. 700 – 1500 od poniedziałku do środy, 7ºº - 16ºº w czwartek, 7ºº - 14ºº w piątek, pok. nr 1 (parter), w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Stosownie do art. 73 §1 oraz w związku z art. 32 Kpa, wgląd do akt sprawy przysługuje stronom postępowania lub ich upoważnionym pełnomocnikom. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Data wytworzenia: 2022-12-07
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-09 09:36:19
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 261