> Zarządzenie nr 178/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 grudnia 2022r.

Zarządzenie nr 178/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 grudnia 2022r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminie Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530 z późń. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1960) w związku z art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 poz.1510).

zarządzam, co następuje:

§1.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2018 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza otrzymuje brzmienia jak Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza z mocą obowiązującą od dnia 20 grudnia 2022 r.


Data wytworzenia: 2022-12-06
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-12-09 09:11:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 268