> Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 r.

Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 274 247,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

1 510,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 494,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

1 494,00

75095

 

Pozostała działalność

16,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Nadanie numeru PESEL-16,00 zł

16,00

855

 

 

Rodzina

272 737,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

268 200,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

268 200,00

85513

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

572,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

572,00

85595

 

Pozostała działalność

3 965,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy- 3 965,00 zł

3 965,00

 

 

 

RAZEM

274 247,00

 2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 3 552,36 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

3 552,36

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

24,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

24,00

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 600,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2 600,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

88,36

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

88,36

85216

 

Zasiłki stałe

840,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

840,00

 

 

 

RAZEM

3 552,36

 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 325 547,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

10 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

710

 

 

Działalnośc usługowa

1 500,00

 

71035

 

Cmentarze

1 500,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 010,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 494,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

94,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

500,00

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

500,00

75095

 

Pozostała działalność

16,00

 

4350

Zakup  towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 800,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 000,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

800,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

855

 

 

Rodzina

276 237,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

268 200,00

 

3110

Świadczenia społeczne

242 272,96

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 722,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 204,30

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

85504

 

Wspieranie rodziny

3 500,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500,00

85513

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

572,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

572,00

85595

 

Pozostała działalność

3 965,00

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

3 965,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

12 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

 

 

 

RAZEM

325 547,00

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 54 852,36 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

10 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

10 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

710

 

 

Działalnośc usługowa

1 500,00

 

71035

 

Cmentarze

1 500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

750

 

 

Administracja publiczna

500,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

500,00

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

 

4260

Zakup energii

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 800,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

800,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

800,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 552,36

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

24,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

24,00

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 600,00

 

3110

Świadczenia społeczne

2 600,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

88,36

 

3110

Świadczenia społeczne

86,52

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1,84

85216

 

Zasiłki stałe

840,00

 

3110

Świadczenia społeczne

840,00

855

 

 

Rodzina

3 500,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

3 500,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

90095

 

Pozostała działalność

7 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

 

 

RAZEM

54 852,36

 §2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

Administracja publiczna

1 494,00

 

1 494,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 494,00

 

1 494,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

1 494,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

1 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

400,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

94,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

 

88,36

 

88,36

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

88,36

 

88,36

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

 

88,36

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

86,52

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1,84

855

 

 

Rodzina

268 772,00

 

268 772,00

 

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

268 200,00

 

268 200,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

268 200,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

242 272,96

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

3 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

20 722,74

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1 204,30

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 1 000,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

572,00

 

572,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

572,00

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

572,00

 

 

 

 

RAZEM

270 266,00

88,36

270 266,00

88,36

§3

- Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 3 981,00 na:

-Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy- 3 965,00 zł

- Nadanie numeru PESEL-16,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:48:04
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 213