> Zarządzenie nr 157/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 157/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

 Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 184,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

1,00

 

75095

 

Pozostała działalność

1,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Nadanie numeru PESEL-1,00 zł

1,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

63,00

 

85195

 

Pozostała działalność

63,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

63,00

855

 

 

Rodzina

120,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

120,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

120,00

 

 

 

RAZEM

184,00

 

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 3 750,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

3 750,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

3 750,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

3 750,00

 

 

 

RAZEM

3 750,00

 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 184,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

1,00

 

75095

 

Pozostała działalność

1,00

 

4350

Zakup  towarów (w szczególności materiałów, leków
i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

63,00

 

85195

 

Pozostała działalność

63,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

63,00

855

 

 

Rodzina

120,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

120,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120,00

 

 

 

RAZEM

184,00

 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 3 750,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

3 750,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

3 750,00

 

3110

Świadczenia społeczne

3 750,00

 

 

 

RAZEM

3 750,00

2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

851

 

 

Ochrona zdrowia

63,00

 

63,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

63,00

 

63,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym

63,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

63,00

 

855

 

 

Rodzina

130,00

 

130,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

130,00

 

130,00

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

130,00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

130,00

 

 

 

 

RAZEM

193,00

 

193,00

 

§3

- Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 1,00 na:

- Nadanie numeru PESEL-1,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-11-07
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:48:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 95